UredAdvokatsko društvo Đonko d.o.o. Mostar
AdresaBulevar Narodne Revolucije br.35, 88000 Mostar
Emailadvokatdonko@gmail.com
Tags

Naknada štete

Iako dio obligacionog prava, naknadu štete izdvajamo kao našu specijalnost. Radimo sve predmete naknade materijalne i nematerijalne iz svih vrsta štetnih događaja. Zakon o obligacionim odnosima uređuje pojam štete kao umanjenje nečije imovine (obična šteta), sprječavanje njezina povećanja (izmakla korist) i nanošenje drugom fizičkog ili psihičkog bola ili straha (nematerijalna šteta).

Ko drugome prouzrokuje štetu dužan je naknaditi je, ukoliko ne dokaže da šteta nastala bez njegove krivnje. U slučaju udesa izazvanog motornim vozilom u pokretu, koji je prouzrokovan isključivom krivicom jednog imaoca, primjenjuju se pravila o odgovornosti po osnovu krivice. Šteta nastala u vezi sa opasnom stvari, odnosno opasnom djelatnošću, smatra se da potiče od te stvari, odnosno djelatnosti, izuzev ako se dokaže da one nisu bile uzrok štete. Zbog toga je imalac takve stvari odnosno osoba koja se bavi opasnom djelatnošću dužna da naknadi štetu koja potiče od takve stvari ili djelatnosti.