Advokatsko društvo Đonko d.o.o. Mostar
Bulevar Narodne Revolucije br.35, 88000 Mostar
advokatdonko@gmail.com

Upravno pravo

Zastupano klijente u upravnim postupcima pred svim nadležnim institucijama kao i u upravnim sporovima pred sudom pokrenutih osnovom takvih upravnih postupaka. Upravno pravo je grana prava koja uređuje upravnu djelatnost, a čini je skup pravnih normi koje uređuju organizaciju uprave, područje djelovanja, postupak rada i način nadzora i odgovornosti subjekata koji obavljaju upravne poslove.

Područje života koje pokriva uprava su brojni i veoma raznoliki: od vođenja matičnih knjiga i drugih evidencija, preko policijskih i inspekcijskih poslova, komunalnih poslova, vodoprivrednih, građevinskih poslova, do poslova zdravstva, socijalne sigurnosti, školstva, kulture i mnogih drugi sfera.